کارشناسان امور اجتماعی مراکز تابعه

ردیفنام و نام خانوادگینام مرکزسمترشته تحصیلیمقطع تحصیلیشماره تماس
 
1آمنه رحیمیآشتیانکارشناس اموراجتماعیبهداشت عمومیکارشناسی37224464
3علیرضا فضلیخانیتفرشکارشناس اموراجتماعیروانشناسی بالینیکارشناسی ارشد36222100
8احد رشیدیخندابکارشناس اموراجتماعیمددکاریکارشناسی35623547
4سهیلا انصار زادهدلیجانکارشناس اموراجتماعیآموزش بهداشتکارشناسی ارشد44229927
6مبینا کریمیشازندکارشناس اموراجتماعیبهداشت عمومیکارشناسی38222050
7ملیحه مظفریشازندکارشناس اموراجتماعیروانشناسی بالینیکارشناسی ارشد38222050
2محیا بیاتفراهانکارشناس اموراجتماعیروانشناسی بالینیکارشناسی ارشد33724306-9
5الهه ملکیمحلاتکارشناس اموراجتماعیروانشناسی بالینیکارشناسی ارشد43222611
9بهروز رفیعیمرکز بهداشت اراککارشناس مشارکت های مردمیپزشکیدکتری33126021
10ماریا سلیمانیمرکز بهداشت اراککارشناس اموراجتماعیماماییکارشناسی33126021
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.