کارشناسان امور اجتماعی مراکز تابعه

ردیفنام و نام خانوادگینام مرکزسمترشته تحصیلیمقطع تحصیلیشماره تماس
 
4سهیلا انصار زادهدلیجانکارشناس اموراجتماعیآموزش بهداشتکارشناسی ارشد44229927
1آمنه رحیمیآشتیانکارشناس اموراجتماعیبهداشت عمومیکارشناسی37224464
6مبینا کریمیشازندکارشناس اموراجتماعیبهداشت عمومیکارشناسی38222050
2محیا بیاتفراهانکارشناس اموراجتماعیروانشناسی بالینیکارشناسی ارشد33724306-9
3علیرضا فضلیخانیتفرشکارشناس اموراجتماعیروانشناسی بالینیکارشناسی ارشد36222100
5الهه ملکیمحلاتکارشناس اموراجتماعیروانشناسی بالینیکارشناسی ارشد43222611
7ملیحه مظفریشازندکارشناس اموراجتماعیروانشناسی بالینیکارشناسی ارشد38222050
10ماریا سلیمانیمرکز بهداشت اراککارشناس اموراجتماعیماماییکارشناسی33126021
8احد رشیدیخندابکارشناس اموراجتماعیمددکاریکارشناسی35623547
9بهروز رفیعیمرکز بهداشت اراککارشناس مشارکت های مردمیپزشکیدکتری33126021
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.