اعضاء کمیته فنی استان

ردیفواحدنام عضوسمت
1حوزه امور اجتماعیدکتر ریتا ظهیریجانشین رئیس دانشگاه در امور اجتماعی
2معاونت درماندکتر نگین مشتاقیرئیس اداره نظارت بر درمان
3معاونت بهداشتیدکتر عباس اسماعیلیمعاون اجرایی
4معاونت تحقیقات و فناوریدکتر احمد امانیکارشناس پژوهش
5معاونت غذا ودارومهندس آذر مختاریکارشناس مواد غذایی
6خانه مشارکت مردم در سلامت استانمحسن ابدالرئیس خانه مشارکت
7حوزه امور اجتماعیعاطفه علینقیانکارشناس دبیرخانه کارگروه
8دانشکده علوم پزشکی خمینعبدالصمد صمدیرئیس دبیرخانه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی
9دانشکده علوم پزشکی ساوهمرتضی صبوحیرئیس دبیرخانه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.