اعضاء

ردیفواحدنام عضوسمت
1حوزه امور اجتماعیدکتر ریتا ظهیریجانشین رئیس دانشگاه در امور اجتماعی
2معاونت درماندکتر نگین مشتاقیرئیس اداره نظارت بر درمان
3معاونت بهداشتیدکتر عباس اسماعیلیمعاون اجرایی
4معاونت تحقیقات و فناوریدکتر احمد امانیکارشناس پژوهش
5معاونت غذا ودارومهندس آذر مختاریکارشناس مواد غذایی
6خانه مشارکت مردم در سلامت استانمحسن ابدالرئیس خانه مشارکت
-حوزه امور اجتماعیمهدی امینی مصلح آبادیمسئول مولفه های اجتماعی بر سلامت
7حوزه امور اجتماعیشیوا نکوئیانکارشناس دبیرخانه کارگروه
8دانشکده علوم پزشکی خمینعبدالصمد صمدیرئیس دبیرخانه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی
9دانشکده علوم پزشکی ساوهدکتر کوروش دالوندیرئیس دبیرخانه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.