اعضاء کمیته فنی استان

ردیفواحدنام عضوسمت
1حوزه امور اجتماعیدکتر ریتا ظهیریجانشین رئیس دانشگاه در امور اجتماعی
2معاونت درماندکتر نگین مشتاقیرئیس اداره نظارت بر درمان
3معاونت بهداشتیدکتر عباس اسماعیلیمعاون اجرایی
4معاونت تحقیقات و فناوریدکتر احمد امانیکارشناس پژوهش
5معاونت غذا وداروفریده گلستانیکارشناس مسئول نظارت بر مواد غذایی
6خانه مشارکت مردم در سلامت استانمحسن ابدالرئیس خانه مشارکت
7حوزه امور اجتماعیمهدی امینی مصلح آبادیمسئول مولفه های اجتماعی بر سلامت
8حوزه امور اجتماعیشیوا نکوئیانکارشناس دبیرخانه کارگروه
9دانشکده علوم پزشکی خمیندکتر معصومه رضایی منشجانشین رئیس دانشکده در امور اجتماعی
10دانشکده علوم پزشکی ساوهفاطمه قسمتیمسئول مشارکت های مردمی
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.