اعضاء کمیته دیده بانی

ردیفسازماننام و نام خانوادگیسمت در دستگاه اجراییسمت در کمیته
26معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اراکخانم مهدیه صادقیکارشناس آمار و مدارک پزشکیعضو
27دانشکده علوم پزشکی خمینآقای دکتر فراهانيرئیسعضو
28دانشکده علوم پزشکی ساوهآقای دکتر كريميرئیسعضو
29گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اراکآقای دکتر جواد جواهریهیات علمی دانشکده پزشکیعضو
30دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراکخانم دکتر محبوبه خورسندیاستاد دانشگاهعضو
نمایش ۲۶ تا ۳۰ مورد از کل ۳۰ مورد.