اعضای کمیته فنی آشتیان

ردیفنام و نام خانوادگیسمت
1دکتر عباس ملاطایفهرئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان آشتیان
2مهدی برزگریرئیس مرکز بهداشت
3دکتر حسین جمالیرئیس خانه مشارکت
4محمد عبدالحسینیکارشناس اجتماعی فرمانداری
5هادی آشتیانیجانشین خانه مشارکت
6علی آقانوریکارشناس تغذیه
7ملیحه عسکر باباییکارشناس بهداشت محیط
8جواد محمد آقاییکارشناس بهداشت محیط
9منیره جعفریکارشناس اجتماعی شبکه
10مصطفی شکیباکارشناس بیماری ها
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۱ مورد.