اعضاء کمیته فنی فراهان

ردیفنام و نام خانوادگی سمت
1علی معینیکارشناس اجتماعی فرمانداری
2مریم سادات فرمهینیرئیس خانه مشارکت
3دکتر محمدرضا حجتیریاست شبکه بهداشت و درمان
4مسعود غفاریمدیریت بیمارستان فرهنگ خسروانی
5ابوالقاسم قلعه نوییرئیس مرکز بهداشت
6صبا اکبریکارشناس امور اجتماعی
7عماد محمدطالبیکارشناس مسئول بهداشت محیط
8محمود یوسفیکارشناس مسئول بهداشت روان
9مونا افشاریکارشناس مسئول بهداشت خانواده
10انسیه فارسیجانیکارشناس سالمندان
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۲ مورد.