اعضاء کمیته فنی خنداب

ردیفنام و نام خانوادگیسمت
1دکتر زهرا اسدیسرپرست شبکه بهداشت و درمان
2نوراله سلیمیسرپرست مرکز بهداشت
3رسول فارسی جوکارمدیر بیمارستان
4ناصر جانجانهرئیس خانه مشارکت
5اسماعیل هاشمیکارشناس اجتماعی فرمانداری
6احد رشیدیکارشناس اجتماعی شبکه
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.