اعضاء کمیته صیانت آشتیان

ردیفنام و نام خانوادگیسمت
1محمد رضا عبدالهیرئیس دادگستری
2مهدی امینیدبیر کمیته صیانت -مسئول مولفه های اجتماعی
3محمد عبدالحسینیکارشناس اجتماعی فرمانداری
4حواد محمد آقاییکارشناس بهداشت محیط
5حجت الله زرنوشه فراهانیعضو شورای زرنوشه
6قاسم حسینی زرنوشهمسئول شورا
7مصطفی شکیباکارشناس بیماری ها
8امیر حسین نجف ابادی فراهانیکارشناس فرمانداری
9منیره جعفریکارشناس اجتماعی شبکه
10حسین اوسطیکارشناس اب و فاضلاب
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۱ مورد.