اعضاء کمیته صیانت کمیجان

ردیفنام و نام خانوادگیسمت
1سعید بخشعلیدادستان
2مهندس ابراهیم رستمیفرماندار
3دکتر نبی باباییمدیر شبکه بهداشت
4علیرضا محمدیرئیس مرکز بهداشت
5علی شفیعیرئیس خانه مشارکت
6ابوالقاسم ایمانپورکارشناس اجتماعی فرمانداری
7فاطمه رحیمی مهرکارشناس اجتماعی شبکه بهداشت
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.