اعضاء کمیته صیانت محلات

ردیفنام و نام خانوادگیسمت
1محمد کاظم خسرویدادستان شهرستان
2محمد رضا ناظریفرماندار
3دکتر مهدی قلیچ خانیرئیس شبکه بهداشت
4مهدی رضاییرئیس مرکز بهداشت
5مهدی امیریرئیس امور عمومی شبکه بهداشت
6الهه ملکیکارشناس اجتماعی شبکه بهداشت
7اکرم صمدیکارشناس اجتماعی فرمانداری
8وجیهه هاشمیرئیس شورای مشارکت مردم در سلامت شهرستان
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.