اعضاء کمیته صیانت خنداب

ردیفنام و نام خانوادگیسمت
1محمود صدیقیدادستان شهرستان
2حسن خزائی پورفرماندار شهرستان
3دکتر زهرا اسدیسرپرست شبکه بهداشت
4اسماعیل هاشمیکارشناس اجتماعی فرمانداری
5احد رشیدیکارشناس اجتماعی شبکه
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.