اعضاء خانه مشارکت تفرش

ردیف نامنام خانوادگی سمت
1اردلانزیلابینماینده نظام‏پزشکی شهرستان
2حبیبعسگرینماينده آموزش و پرورش شهرستان
3حمیدحیدریسمن شهرستان
4علینصیرینماینده دبیران کانون های سلامت محله
5صادقسعدینماینده شوراي اسلامي شهر و روستاي شهرستان
6امینراوندینمايندگان منتخب سازمان‏هاي مردم‏نهاد (حمایتی- آموزشی- فرهنگی)
7زیباحاج محمدینماینده هلال احمر شهرستان
8محمد حسینصادقلونماينده بهورزان شهرستان
9کبریکلایینماينده رابطين بهداشتي شهرستان
10رقیهعالمینماينده هيات هاي مذهبي شهرستان
11ابولقاسمزنگارکینماينده كارگران شهرستان
12مریمباباعلینماينده بسيجیان شهرستان
13ابوالفضلشمسنماینده ایثار گران شهرستان
14مریمعباسینماينده خيرين شهرستان
15مریمصیادینماینده دهياران شهرستان
16ابولقاسمطیبینماینده مبلغین شهرستان
17احمدکلانترینماينده انجمن‏هاي صنفي كارفرمايي شهرستان
18احمدکلانترینماینده مجمع امور صنفی شهرستان
19حسنذالفقارینماينده كانون معلمان شهرستان
20زهرامیر فاطمینماينده كميته امداد شهرستان
21اعظمعسگرینماينده دانشجويان شهرستان
22حاجیهحیدرینماينده كانون بازنشستگان كشوري شهرستان
23عبداللهعسگرینماینده ورزشکاران
نمایش ۱ تا ۲۳ مورد از کل ۲۳ مورد.