اعضاء خانه مشارکت خنداب

ردیفنام و نام خانوادگیسمت
1فاطمه مرجانیکانون سلامت جاورسیان
2رضا جانینماینده بهورزان
3رضا حصارینماینده فرهنگی مردم شهرستان
4فریده اسماعیلینماینده زنان روستایی
5مجتبی نیلچینماینده شهرداری شهر خنداب
6ناصر جانجانهرییس خانه مشارکت
7رضا خلیلینماینده شورای توسعه شهرستان
8محمد عظیمینماینده بسیج
9سکینه طاهریدبیر کانون سلامت
10حمیده خادمینماینده دانشجویان خنداب
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۷ مورد.