کانون فراهان

ردیفنام کانوننام دبیرجانشین دبیرادرس کانون
3یاسفرخ نجف آبادیمعصومه علیجعفریفرمهین خیابان خلیج فارس حسینیه امام جعفرصادق
2سرای نشاطزهرا محسن آبادیرقیه سلطانپورفرمهین خیابان شهید فهمیده شبکه بهداشت
1قائم مقامعاطفه فرمهینیعفت قاسمیفرمهین دور میدان قائم مقام
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.