کانون کمیجان

ردیفنام کانون نام دبیرنام جانشین دبیرآدرس کانون
1کانون نیلوفرامینه سادات میرهاشمینسرین بیاتکمیجان_جنب شهرداری_دفتر شورای شهر
2کانون یاسملیحه کمیجانیاکرم پزشکیکمیجان_محله انار_پایگاه سلامت
3کانون نرگسفاطمه آقامحمدیآرزو آقا محمدیمیلاجرد_محله آقامحمدی
4کانون لالهزهره اتابکیصغری اتابکیمیلاجرد_محله اتابکی ها(کهنه محل)
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.