مسئولین حوزه امور اجتماعی

خیرین و موسسات خیریه سلامت


نام و نام خانوادگی : جناب آقای ابوالفضل حاج کریم

سمت : مسئولین خیرین و موسسات خیریه سلامت دانشگاه

شماره تماس : 08633135107

 

سازمانهای مردم نهاد سلامت


نام و نام خانوادگی : سرکار خانم عاطفه علینقیان

سمت : مسئول سازمانهای مردم نهاد حوزه سلامت

شماره تماس : 08633135370

 

مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت


نام و نام خانوادگی : جناب آقای مهدی امینی مصلح آبادی

سمت : مسئول مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه

شماره تماس :

آخرین ویرایش۱۶ دی ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۶۳