پیشنهادات سال ۹۱

ردیفتاریخ پیشنهاد ارسالیمحل ارائه دهنده پیشنهادموضوع پیشنهادمعدل امتیاز
74نقلیهساماندهی و نظارت بیشتربر خودروهای آزانس مستقر در واحدهای دانشگاه13
481/6/1391آموزشپیشنهاد استفاده از سیستم اتوماسیون در پاسهای ساعتی و ماموریتهای اداری ساعتی8
491/6/1391آموزشتشکیل کمیته راهبردی با عضویت مقامات مسئول آموزش دانشگاه برای رفع مشکل افت آموزشی دانشجویان در سطوح پایین تر از دستیاری17
501/6/1391آموزشپیشنهاد کددار کردن فرمهای مختلف مورد استفاده در واحد دانش آموختگان با استفاده از شماره دانشجویی بامشخصات فردی26
511/6/1391آموزشپیشنهاد ارتقاء واحد دانش آموختگان از طریق الکترونیکی شدن کلیه دانشنامه های ذینفعان در تمامی رشته های موجود در دانشگاه به صورت پرینتبه جهت تکراری بودن نامه عودت داده شد.
521/6/1391درمانایجاد دفتر مرکزی در تهرانبه جهت تکراری بودن نامه عودت داده شد.
531/6/1391درمانطراحی فرم اهدای عضو در سایت دانشگاه علوم پزشکی اراکاین پیشنهاد به عنوان یک برنامه در حال اجرا می باشد.
541/6/1391درمانطراحی فرم معرفی بیماران جهت دیالیز در سایت دانشگاه علوم پزشکی اراک15
551/6/1391درماناستفاده بهینه از امکانات موجود دانشگاه جهت اجرای طرح پزشک خانواده28
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۷۶ مورد.