پرسشنامه نظرسنجی کارکنان۱۴۰۱

عنوان فرم
 • 0
 • جنسيت*
  1
 • وضعيت تأهل*
  2
 • نوع استخدام*
  3
 • رسته شغلي*
  4
 • نظارت و سرپرستي*ضعیفمتوسطخوبعالی
  ميزان رضايت از نحوه برخورد مديران ارشد مركز
  میزان رضایت از نحوه برخورد مسئول مستقیم خود
  میزان رضایت از نحوه رسیدگی و توجه به انتقادات و پیشنهادات شما توسط مدیران
  میزان رضایت از نحوه همکاری مدیران با پرسنل و راهنمایی های ایشان برای بهبود روند کار
  میزان رضایت از تکریم کارکنان به نحو مطلوب (تشویق، توبیخ، احترام گذاشتن )
  میزان رضایت از آموزش های پیش بینی شده با توجه به نیازهای بخش / واحد
  5
 • امنیت شغلی*ضعیفمتوسطخوبعالی
  میزان رضایت از برقراری عدالت و عدم تبعیض بین کارکنان توسط مافوق
  میزان رضایت از عدالت در برنامه ریزی شیفت کاری توسط مافوق
  میزان رضایت از پست سازمانی متناسب با تحصیلات و مهارت شغلی
  میزان رضایت از بیمه ( تکمیلی، مسئولیت، بازنشستگی)
  میزان رضایت از موقعیت شغلی
  میزان رضایت و آشنایی از شرح وظایف محوله
  6
 • امکانات رفاهی*ضعیفمتوسطخوبعالی
  میزان رضایت از سرویس ایاب و ذهاب از منزل به محل کار و برعکس
  میزان رضایت از عملکرد و محیط مهد کودک
  میزان رضایت از امکانات رفاهی ( وام ، سفر، امکانات ورزشی)
  7
 • ارتباط با همکاران*ضعیفمتوسطخوبعالی
  میزان رضایت از ارائه خدمات در غذا خوری ( کمیت، کیفیت، زمان و نحوه سرویس دهی )
  میزان رضایت از کیفیت فضای فیزیکی محیط کار( سرمایش، گرمایش، نظافت و ایمنی)
  میزان رضایت از نحوه عملکرد پرسنل خدمات
  میزان رضایت از نحوه عملکرد حفاظت فیزیکی
  میزان رضایت از نحوه عملکرد آزمایشگاه
  میزان رضایت از نحوه عملکرد رادیولوژی
  میزان رضایت از نحوه عملکرد داروخانه
  میزان رضایت از نحوه عملکرد واحد IT و سیستم HIS
  میزان رضایت از نحوه عملکرد واحد تجهیزات پزشکی
  میزان رضایت از ارتباط حرفه ای بین خود و دیگر همکاران
  میزان رضایت از واکسیناسیون کارکنان (تشکیل پرونده بهداشتی)
  میزان رضایت از تهیه و ارزیابی وسایل و تجهیزات حفاظت فردی
  میزان رضایت از نحوه عملکرد واحد كارگزيني
  میزان رضایت از نحوه عملکرد واحد امورمالي
  8
 • ارتقاء*ضعیفمتوسطخوبعالی
  میزان رضایت از انجام به موقع ارتقاء رتبه و گروه
  میزان رضایت از انتصاب در سازمان مطابق با خدمات و
  میزان رضایت از نحوه انتخای کارمند نمونه
  9
 • شما این مرکز را جهت اشتغال به دیگران توصیه می کنید ؟* کشور مورد نظر را انتخاب کنید
  10
 • نظرات*توضیح بیشتر
  11