وضعیت کنونی

عنوانتوضیحات
آخرین درجه بندی ارزیابی بیمارستاندرجه یک
افتخاراتدوستدار کودک
تعداد کل تخت های فعال63
تعداد کل تخت های مصوب100
جمعیت تحت پوشش23500
ضریب اشغال تخت در شرایط عادی20%
مسئول فنی بیمارستان
منطقه تحت پوشششهرستان تفرش
نوع مالکیت و نحوه ادارهدولتی و وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اراک
وابستگی سازمانی بیمارستاندرمانی دانشگاه علوم پزشکی
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.