وضعیت کنونی

عنوانتوضیحات
مسئول فنی بیمارستان
تعداد کل تخت های فعال63
تعداد کل تخت های مصوب100
ضریب اشغال تخت در شرایط عادی20%
جمعیت تحت پوشش23500
آخرین درجه بندی ارزیابی بیمارستاندرجه یک
وابستگی سازمانی بیمارستاندرمانی دانشگاه علوم پزشکی
افتخاراتدوستدار کودک
نوع مالکیت و نحوه ادارهدولتی و وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اراک
منطقه تحت پوشششهرستان تفرش
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.