نیازسنجی آموزشی پرسنل پشتیبانی

عنوان فرم
 • 0
 • نام*
  1
 • نام خانوادگی*نام کامل
  2
 • بخش*
  3
 • عنوان دوره*
  4
 • شرح*
  5
 • زمان*کشور مورد نظر را انتخاب کنید
  6
 • در چه زمینه ای نیاز به دوره های عمومی دارم؟*
  7
 • درچه زمینه ای نیاز به یادگیری اختصاصی دارم؟*
  8
 • چگونه می توانیم این نیاز را برآورده سازیم؟*
  9
 • هدف کلی من از یادگیری چیست؟*
  10
 • چگونه میخواهیم به این اهداف اختصاصی برسیم؟*
  11
 • چگونه میتوانم نشان دهم چه کارهایی برای رسیدن به هدفم انجام داده ام؟*
  12