فرم رضایت سنجی کارکنان

عنوان فرم
 • 0
 • رسته شغلی*
  پشتیبانی
  بهداشت و درمان
  اداری و مالی
  1
 • جنسیت*
  زن
  مرد
  2
 • سابقه کاری*
  1 تا 5 سال
  5 تا 10 سال
  بالای 10 سال
  3
 • میزان تحصیلات*
  زیر دیپلم
  دیپلم
  فوق دیپلم
  کارشناسی
  کارشناسی ارشد
  دکتری و بالاتر
  4
 • چقدر از اینکه در این شغل هستید رضایت دارید؟*
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  5
 • چقدر سرپرست مستقیم شما موجبات ارتقا شغلی شما را فراهم نموده است؟*
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  6
 • میزان رضایت شما از همکاران چقدر است؟*
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  7
 • چقدر از عملکرد سیستم اداری در خصوص ارزیابی و ارتقای شغلی تان رضایت دارید؟*
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  8
 • چقدر از حقوق و مزایا و پاداش های پرداختی خود رضایت دارید؟*
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  9
 • رضایت شما از به موقع بودن پرداخت ها به چه میزان میباشد؟*
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  10
 • چقدر از وضعیت محیط فیزیکی محل کار خود رضایت دارید؟*
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  11
 • چقدر در محیط کار به شان و منزلت شما احترام گذاشته میشود؟*
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  12
 • چقدر از اثر و محتوای دوره های آموزشی رضایت دارید؟*
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  13
 • چقدر از نحوه برخورد ارباب رجوع رضایت دارید؟*
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  14
 • چقدر از سیستم اطلاع رسانی محل کار خود رضایت دارید؟*
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  15
 • چقدر از کیفیت ارتباطات درون سیستمی رضایت دارید؟*
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  16
 • رضایت شما از امکان دسترسی به مدیر بیمارستان به چه میزان است؟*
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  17
 • رضایت شما از مشارکت دادن شما در برنامه های گروهی به چه میزان میباشد؟*
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  18
 • رضایت شما از نحوه چینش شیفت ها و فشردگی کارها به چه میزان است؟*
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  19
 • رضایت شما از کمیت و کیفیت غذا به چه میزان است؟*
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  20
 • رضایت شما از سرویس ایاب و ذهاب به چه صورت میباشد؟*
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  21
 • رضایت شما از فعالیت های فرهنگی، ورزشی و رفاهی به چه صورت است؟*
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  22
 • رضایت شما از رعایت اصول ایمنی در زمان کار به چه میزان است؟*
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  23
 • رضایت کلی شما از بیمارستان به چه میزان است؟*
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  24