۴ - جلسات شورای پژوهشی

تعداد بازدید:۵۳

جلسات شورای پژوهشی  سالهای 98 و 99 

 

جلسه شماره 63                                                       جلسه شماره 71                                  جلسه شماره 78

جلسه شماره 64                                                       جلسه شماره 72                                  جلسه شماره 79

جلسه شماره 65                                                       جلسه شماره 73                                  جلسه شماره 80

جلسه شماره 66                                                       جلسه شماره 74                                   جلسه شماره 81

جلسه شماره 67                                                       جلسه شماره 75                                   جلسه شماره 82

جلسه شماره 68                                                       جلسه شماره 76                                   جلسه شماره 83

جلسه شماره 69                                                       جلسه شماره 77 

جلسه شماره 70                                                       جلسه شماره 78 

آخرین ویرایش۰۱ آذر ۱۳۹۹