۲ - دستاوردهای واحد ( پایان نامه ها )

تعداد بازدید:۵۷

1 - اثر لوله تراشه آنتی باکتریال سیلور کوتد در بروز پنومونی ناشی از ونتیلاتور

2 - ارزیابی تاثیر اندازه قطعه شکستگی گریتر توبروزیتی در پیامد نهایی درمان غیر جراحی بیماران دچار شکستگی و دررفتگی  فدامی مفصل گلنوهومرال 

3 - بررسی اثر ترکیب دارویی کتوفل ورمیفنتانیل پروپوفل در مدت زمان تشنج و همودینامیک بیماران سایکوتیک

4 - بررسی اثر متیل فنیدیت در سطح هوشیاریو جداسازی از ونتیلاتور در بیماران با آسیب مغزی در بخش مراقبت های ویژه

5 - بررسی تاثیر روش تجویز توپیکال ترانگزامیک اسید بر کاهش خونریزی در جراحی های

6 - بررسی تاثیر کتامین در جداسازی از ونتیلاتور در بیماران با دلیریوم آژیته در مقایسه با مراقبت استاندارد

7 - بررسی مقایسه تاثیر پماد پماد بوتاکس ونیتروگلیسیرین بر روی ترمیم فیشر آنال

8 - تاثیر بلاک صفحه ترانسورسوس شکمی بر کنترل درد پس از آپاندکتومی باز در آپاندیسیت حاد

9 - تاثیر تنس و آپوتل در کنترل درد بعد از عمل ‏بیماران کاندید تعویض مفصل(آرتروپلاستی) زانو

10 - مقایسه اثر بخشی تغذیه با فرمولای استاندارد اینترامیل و انشور و گاواژ استاندارد بیمارستان در ‏بیماران ترومایی بستری در ‏ICU‏ بیمارستان ولیعصر اراک

11-مقایسه اثر دکسمدتومیدین - کتامین و فنتانیل –کتامین در ایجاد سدیشن و بی دردی برای

12- مقایسه اثر لیدوکائین در بستر کیسه صفرا پس از کوله سیستکتومی و لیدوکائین در محل پورت ها قبل از جراحی

13 - مقایسه اثربخشی ریواروکسابان و انوکساپارین جهت پروفیلاکسی ترومبوز در بیماران با شکستگی اندام تحتانی 

14 - مقایسھ انوکساپارین زیرجلدی با ریواروکسابان خوراکی در پیشگیری از ترومبوز وریدی در بیماران بستری

15 - مقایسه تاثیرتجویز پره مدیکیشن دکسمدتومیدین و رمیفنتانیل و لابتالول قبل از انجام الکتروشوک 

16 - مقایسه میزان آگاهی کارورزان پزشکی و دستیاران رشته های تخصصی دانشکده پزشکی اراک به عوارض خون در سال 97 

17 - مقایسه هیپوتانسیون کنترلر ناشی از استفاده سه داروی ‏دکسمتدومیدین,منیزیم سولفات و اسمولول در اعمال جراحی کرانیوتومی در ‏بیماران دچار آسیب ناحیه سر 

18 - مقایسھ ی تاثیر اپینفرین و نور اپینفرین لوکال بر پیامدهای جراحی 

19 - هوشیاری دربیماران تحت بیهوشی عمومی به علت تروما

 

آخرین ویرایش۰۶ آبان ۱۳۹۹