آیین نامه‌ها و فرم‌ها- مدیریت آزمایشگاه

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۷ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
کنترل کیفیت آزمایش های مختلف در بخش میکروب شناسی.مدیریت آزمایشگاه
نظارت مستمر بر تعیین و تغییر محدوده مرجع آزمایش هامدیریت آزمایشگاه
نحوه و الزامات برچسب گذاری نمونه های آزمایشمدیریت آزمایشگاه
نحوه بسته بندی، انتقال امن و ایمن نمونه، زمان چرخه کاری و بایگانی گزارشات نمونه های ارجاعیمدیریت آزمایشگاه
نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه میکروب شناسی انجام می شودمدیریت آزمایشگاه
نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه سروایمنولوژی و هورمون انجام می شودمدیریت آزمایشگاه
نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه بیوشیمی انجام می شودمدیریت آزمایشگاه
نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه بیوشیمی ادرار انجام می شودمدیریت آزمایشگاه
نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه انگل شناسی انجام می شودمدیریت آزمایشگاه
نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه PCR و ژنتیک انجام می شودمدیریت آزمایشگاه
نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه هماتولوژی انجام می شودمدیریت آزمایشگاه
نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه پاتولوژی انجام می شودمدیریت آزمایشگاه
معیارهای پذیرش (رد و قبول) نمونه های ارسالی از سایر بخش ها و مراکز خارج از آزمایشگاهمدیریت آزمایشگاه
کنترل کیفیت آزمایش های مختلف در بخش هماتولوژیمدیریت آزمایشگاه
جدول راهنمای مدت پایداری انواع نمونهمدیریت آزمایشگاه
کنترل کیفیت آزمایش های مختلف در بخش مولکولی و ژنتیکمدیریت آزمایشگاه
کنترل کیفیت آزمایش های مختلف در بخش سروایمونولوژِی و هورمونمدیریت آزمایشگاه
کنترل کیفیت آزمایش های مختلف در بخش پاتولوژیمدیریت آزمایشگاه
کنترل کیفیت آزمایش های مختلف در بخش بیوشیمی ادرارمدیریت آزمایشگاه
کنترل کیفیت آزمایش های مختلف در بخش بیوشیمی.مدیریت آزمایشگاه