آیین نامه‌ها و فرم‌ها- مدیریت آزمایشگاه

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۷ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
جدول راهنمای مدت پایداری انواع نمونهمدیریت آزمایشگاه
دامنه یا مقادیر بحرانی آزمایش هامدیریت آزمایشگاه
راهنمای شرایط جمع آوری نمونه بیمارمدیریت آزمایشگاه
فهرست آزمایش های اورژانس و زمان پاسخگویی آن هامدیریت آزمایشگاه
فهرست آزمایش های روتین و زمان پاسخگویی آن هامدیریت آزمایشگاه
فهرست آزمایش های مستلزم ناشتایی و سایر آمادگی های لازممدیریت آزمایشگاه
فهرست آزمایشات ارجاعی به سایر آزمایشگاه هامدیریت آزمایشگاه
فهرست آزمایشات روتین و اورژانسیمدیریت آزمایشگاه
کنترل کیفیت آزمایش های مختلف در بخش بیوشیمی.مدیریت آزمایشگاه
کنترل کیفیت آزمایش های مختلف در بخش بیوشیمی ادرارمدیریت آزمایشگاه
کنترل کیفیت آزمایش های مختلف در بخش پاتولوژیمدیریت آزمایشگاه
کنترل کیفیت آزمایش های مختلف در بخش سروایمونولوژِی و هورمونمدیریت آزمایشگاه
کنترل کیفیت آزمایش های مختلف در بخش مولکولی و ژنتیکمدیریت آزمایشگاه
کنترل کیفیت آزمایش های مختلف در بخش میکروب شناسی.مدیریت آزمایشگاه
کنترل کیفیت آزمایش های مختلف در بخش هماتولوژیمدیریت آزمایشگاه
معیارهای پذیرش (رد و قبول) نمونه های ارسالی از سایر بخش ها و مراکز خارج از آزمایشگاهمدیریت آزمایشگاه
نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه پاتولوژی انجام می شودمدیریت آزمایشگاه
نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه هماتولوژی انجام می شودمدیریت آزمایشگاه
نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه PCR و ژنتیک انجام می شودمدیریت آزمایشگاه
نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه انگل شناسی انجام می شودمدیریت آزمایشگاه