آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۹۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
نحوه عملکرد در خصوص بیماران پرخطر و اورژانسیدستورالعمل ها
نحوه رهگیری وسایل و تجهیزات استریل بکار رفته بیمارمدیریت استریلیزاسیون
نحوه جابجایی درون بخشی و بین بخشی بیمارانمراقبت های عمومی بالینی
نحوه تشویق و کنترل های انضباطی کارکنان پرستاریمدیریت خدمات پرستاری
نحوه پذیرش بیماران در اتاق عملمراقبت های بیهوشی و جراحی
نحوه بسته بندی، انتقال امن و ایمن نمونه، زمان چرخه کاری و بایگانی گزارشات نمونه های ارجاعیمدیریت آزمایشگاه
نحوه بازخوانی ابزار و وسایل استریل از بخش هامدیریت استریلیزاسیون
نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه میکروب شناسی انجام می شودمدیریت آزمایشگاه
نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه سروایمنولوژی و هورمون انجام می شودمدیریت آزمایشگاه
نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه بیوشیمی انجام می شودمدیریت آزمایشگاه
نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه بیوشیمی ادرار انجام می شودمدیریت آزمایشگاه
نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه انگل شناسی انجام می شودمدیریت آزمایشگاه
نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه PCR و ژنتیک انجام می شودمدیریت آزمایشگاه
نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه هماتولوژی انجام می شودمدیریت آزمایشگاه
نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه پاتولوژی انجام می شودمدیریت آزمایشگاه
نحوه انتقال موقت بیماران جهت اخذ خدمات به خارج از بیمارستانمراقبت های عمومی بالینی
نحوه ارزیابی وضعیت هوشیاری در بخش های بستری و اورژانسمراقبت های عمومی بالینی
مهر ماهتشویقی های پرسنلی بیمارستان
منابعکتاب مرجع استانداردهای خدمات پرستاری
مغز و اعصابپنج حالت و بیماری شایع بیمارستان در سال ۹۶