آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۹۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه میکروب شناسی انجام می شودمدیریت آزمایشگاه
نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه سروایمنولوژی و هورمون انجام می شودمدیریت آزمایشگاه
نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه بیوشیمی انجام می شودمدیریت آزمایشگاه
نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه بیوشیمی ادرار انجام می شودمدیریت آزمایشگاه
نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه انگل شناسی انجام می شودمدیریت آزمایشگاه
نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه PCR و ژنتیک انجام می شودمدیریت آزمایشگاه
نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه هماتولوژی انجام می شودمدیریت آزمایشگاه
معیارهای پذیرش (رد و قبول) نمونه های ارسالی از سایر بخش ها و مراکز خارج از آزمایشگاهمدیریت آزمایشگاه
نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه پاتولوژی انجام می شودمدیریت آزمایشگاه
فهرست آزمایشات ارجاعی به سایر آزمایشگاه هامدیریت آزمایشگاه
فهرست آزمایش های مستلزم ناشتایی و سایر آمادگی های لازممدیریت آزمایشگاه
فهرست آزمایش های روتین و زمان پاسخگویی آن هامدیریت آزمایشگاه
راهنمای شرایط جمع آوری نمونه بیمارمدیریت آزمایشگاه
فهرست آزمایشات روتین و اورژانسیمدیریت آزمایشگاه
کنترل کیفیت آزمایش های مختلف در بخش بیوشیمی.مدیریت آزمایشگاه
کنترل کیفیت آزمایش های مختلف در بخش پاتولوژیمدیریت آزمایشگاه
کنترل کیفیت آزمایش های مختلف در بخش هماتولوژیمدیریت آزمایشگاه
کنترل کیفیت آزمایش های مختلف در بخش میکروب شناسی.مدیریت آزمایشگاه
کنترل کیفیت آزمایش های مختلف در بخش بیوشیمی ادرارمدیریت آزمایشگاه
کنترل کیفیت آزمایش های مختلف در بخش مولکولی و ژنتیکمدیریت آزمایشگاه