آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۹۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
راهنمای داروهای پر خطردستورالعمل ها
راهنمای سیستم تهویه در بیمارستانمدیریت بهداشت محیط
راهنمای شرایط جمع آوری نمونه بیمارمدیریت آزمایشگاه
راهنمای شناسایی صحیح بیمارانمراقبت های عمومی بالینی
رسیدگی به شکایات، انتقادات و پیشنهاداتآئین نامه ها
رعایت اصول بهداشتی در ارائه خدمات غذا به بیماران بستری در بخش های ویژهمدیریت بهداشت محیط
رعایت الزامات ایمنی بیماران در اقدامات تهاجمی خارج از حیطه اتاق عملمراقبت های بیهوشی و جراحی
رعایت موازین کنترل عفونت در هنگام کار با لباس ها و ملحفه های آلودهمدیریت خدمات رختشویخانه
روش ثبت اقدامات و مراقبت های پرستاریمدیریت خدمات پرستاری
سرویس، مدیریت سرویس ها و بازدیدهای دوره ای pm تجهیزات پزشکیمدیریت تجهیزات پزشکی
شرایط تهدید کننده ایمنی بیمارمراقبت های عمومی بالینی
شرایط تهدید کننده ایمنی بیماردستورالعمل ها
شرح وظایف مسئول فیزیک بهداشتمدیریت بهداشت محیط
شستشوی دستی یا اتوماتیک و پاک سازی ابزار و وسایلمدیریت استریلیزاسیون
شناسایی به موقع و نحوه رسیدگی به بیماران بدحال و اورژانسی در بخشهای بستریمراقبت های اورژانس
شناسایی به موقع و نحوه رسیدگی به بیماران بدحال و اورژانسی در بخشهای بستریمراقبت های حاد
عوامل تهدیدکننده زیرساختی و فرآیندی در بروز خطاهای پزشکیمدیریت خطا
فراخوان دارو و تجهیزات پزشکی مصرفی(ریکال)مدیریت دارویی
فصل ۱ استانداردهای حرفه ای پرستاریکتاب مرجع استانداردهای خدمات پرستاری
فصل ۱ اقدامات عمومیکتاب مرجع استانداردهای خدمات پرستاری