آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۱۹۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
تعیین حداقل دو شناسه معین جهت شناسایی صحیح بیمارمراقبت های عمومی بالینی
تعیین حداقل های لازم برای ثبت در گزارش پرستاریمراقبت های عمومی بالینی
تعیین سطح دسترسی افراد مجاز به پرونده بیمارانمراقبت های عمومی بالینی
جدا سازی بیماران عفونی با احتمال سرایت به سایر بیمارانمراقبت های عمومی بالینی
جداسازی بیماران با رفتار پرخطر اجتماعیمراقبت های عمومی بالینی
جداسازی بیماران روانپزشکیمراقبت های عمومی بالینی
حداقل محتوای توضیحات و آموزش های لازم جهت ارائه به بیماران در بدو ورود به هر بخشمراقبت های عمومی بالینی
حداقل موارد آموزشی پرستار به بیمار در طول بستریمراقبت های عمومی بالینی
حداقل موارد آموزشی پزشک به بیمار در طول بستریمراقبت های عمومی بالینی
حداقل های لازم و محدوده زمانی ارزیابی اولیه پرستاریمراقبت های عمومی بالینی
دستورات مراقبتی و درمانی تلفنی در موارد ضروریمراقبت های عمومی بالینی
دستورالعمل ابلاغی اعزام بیمارانمراقبت های عمومی بالینی
راهنمای برقراری ارتباط صحیح کارکنان خدمات سلامت در حین تحویل بیمارمراقبت های عمومی بالینی
راهنمای داروهای با نام و تلفظ مشابهمراقبت های عمومی بالینی
راهنمای داروهای پر خطردستورالعمل ها
راهنمای شناسایی صحیح بیمارانمراقبت های عمومی بالینی
شرایط تهدید کننده ایمنی بیمارمراقبت های عمومی بالینی
فهرست خدمات پاراکلینیک و سایر خدمات شبانه روزی مورد نیاز بخش ورژانسمراقبت های عمومی بالینی
محدوده زمانی مناسب جهت انجام ارزیابی اولیه بیمار و تکمیل فرم شرح‌حال توسط پزشکانمراقبت های عمومی بالینی
مراقبت های پوست و حفاظت بیماران در برابر زخم های فشاریمراقبت های عمومی بالینی