آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۹۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
ایجاد محیط آرام و ساکت برای بخش های بستری بیمارانمراقبت های حاد
دستورالعمل شماره ۷ مراقبتهای مدیریت شده با موضوع راهنمای نحوه اداره بخش مراقبتهای ویژهمراقبت های حاد
شناسایی به موقع و نحوه رسیدگی به بیماران بدحال و اورژانسی در بخشهای بستریمراقبت های حاد
مراقبت از بیماران تحت آرامش بخشی متوسط و عمیقمراقبت های حاد
مراقبت فیزیولوژیک و مانیتورینگ مداوم بیماران حادمراقبت های حاد
مشخص بودن مسئولیتِ هدایت و رهبری بالینی بیمارانمراقبت های حاد
نحوه و اندیکاسیونهای پذیرش و ترخیص بیماران در بخش های ویژهمراقبت های حاد
استفاده صحیح از ابزارهای مهار فیزیکیمراقبت های عمومی بالینی
استفاده صحیح از روش های مهار شیمیاییمراقبت های عمومی بالینی
استمرار مراقبت مطلوب از بیماران با تعیین جانشین در مواردی که فرد حتی به مدت کوتاه محل خدمت خود را ترک می کندمراقبت های عمومی بالینی
مراقبت های پوست و حفاظت بیماران در برابر زخم های فشاریمراقبت های عمومی بالینی
ارتوپدیپنج حالت و بیماری شایع بیمارستان در سال ۹۶
نحوه عملکرد در خصوص بیماران پرخطر و اورژانسیدستورالعمل ها
نحوه جابجایی درون بخشی و بین بخشی بیمارانمراقبت های عمومی بالینی
نحوه انتقال موقت بیماران جهت اخذ خدمات به خارج از بیمارستانمراقبت های عمومی بالینی
نحوه ارزیابی وضعیت هوشیاری در بخش های بستری و اورژانسمراقبت های عمومی بالینی
معیارهای شناسایی بیماران نیازمند به خدمات مددکاریمراقبت های عمومی بالینی
شرایط تهدید کننده ایمنی بیمارمراقبت های عمومی بالینی
راهنمای داروهای پر خطردستورالعمل ها
راهنمای شناسایی صحیح بیمارانمراقبت های عمومی بالینی