آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۹۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
نحوه عملکرد در خصوص بیماران پرخطر و اورژانسیدستورالعمل ها
راهنمای داروهای پر خطردستورالعمل ها
شرایط تهدید کننده ایمنی بیماردستورالعمل ها
رسیدگی به شکایات، انتقادات و پیشنهاداتآئین نامه ها
کتابچه آموزشی ایمنی بیمارآئین نامه ها
مسمومیت صفحه ۷۴۰پنج حالت و بیماری شایع بیمارستان در سال ۹۶
ارتوپدیپنج حالت و بیماری شایع بیمارستان در سال ۹۶
پنج بیماری شایع بیمارستان در سال ۹۶پنج حالت و بیماری شایع بیمارستان در سال ۹۶
گوارشپنج حالت و بیماری شایع بیمارستان در سال ۹۶
مغز و اعصابپنج حالت و بیماری شایع بیمارستان در سال ۹۶
پنج حالت شایع بیمارستان در سال ۹۶پنج حالت و بیماری شایع بیمارستان در سال ۹۶
تعیین حداقل دو شناسه معین جهت شناسایی صحیح بیمارمراقبت های عمومی بالینی
اعلام نتایج معوقه تست های پاراکلینیک به بیمار یا همراه او بعد از ترخیص از بیمارستانمراقبت های عمومی بالینی
آموزش خود مراقبتی به بیماران در بخش های بالینیمراقبت های عمومی بالینی
بیماری های ملزم به ارزیابی تخصصی تغذیه ایمراقبت های عمومی بالینی
پیشگیری از ترومبو آمبولی وریدی و آمبولی ریویمراقبت های عمومی بالینی
تعیین سطح دسترسی افراد مجاز به پرونده بیمارانمراقبت های عمومی بالینی
استفاده صحیح از روش های مهار شیمیاییمراقبت های عمومی بالینی
جدا سازی بیماران عفونی با احتمال سرایت به سایر بیمارانمراقبت های عمومی بالینی
جداسازی بیماران با رفتار پرخطر اجتماعیمراقبت های عمومی بالینی