آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱۸۱ تا ۱۹۸ مورد از کل ۱۹۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
فهرست آزمایشات روتین و اورژانسیمدیریت آزمایشگاه
فهرست آزمایشات ارجاعی به سایر آزمایشگاه هامدیریت آزمایشگاه
فهرست آزمایش های مستلزم ناشتایی و سایر آمادگی های لازممدیریت آزمایشگاه
فهرست آزمایش های روتین و زمان پاسخگویی آن هامدیریت آزمایشگاه
فهرست آزمایش های اورژانس و زمان پاسخگویی آن هامدیریت آزمایشگاه
راهنمای شرایط جمع آوری نمونه بیمارمدیریت آزمایشگاه
دامنه یا مقادیر بحرانی آزمایش هامدیریت آزمایشگاه
جدول راهنمای مدت پایداری انواع نمونهمدیریت آزمایشگاه
نحوه رهگیری وسایل و تجهیزات استریل بکار رفته بیمارمدیریت استریلیزاسیون
نحوه بازخوانی ابزار و وسایل استریل از بخش هامدیریت استریلیزاسیون
گندزدایی و استریل اقلام حساس به حرارتمدیریت استریلیزاسیون
گندزدایی ابزارهای جراحی با قابلیت استفاده مجددمدیریت استریلیزاسیون
شستشوی دستی یا اتوماتیک و پاک سازی ابزار و وسایلمدیریت استریلیزاسیون
دستورالعمل اتوکلاومدیریت استریلیزاسیون
کتابچه حوادث شغلیبهداشت حرفه ای و سلامت کارکنان
دستورالعمل اجرایی آئین نامه کمتیه حفاظت فنی و بهداشت کار در مراکز بهداشتی و درمانیبهداشت حرفه ای و سلامت کارکنان
آئین نامه انبارش شیمیاییبهداشت حرفه ای و سلامت کارکنان
اردیبهشت ماه ۹۸تشویقی های پرسنلی بیمارستان