آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱۹۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
نحوه فعالیت داروخانه بیمارستان در ساعات شبانه روزمدیریت دارویی
احیای قلبی ریویمراقبت های اورژانس
انجام مشاوره های اورژانسمراقبت های اورژانس
تریاژمراقبت های اورژانس
تعیین مسئول مدیریت تختمراقبت های اورژانس
دستورالعمل پذیرش و درمان بی قید و شرط بیماران اورژانسمراقبت های اورژانس
شناسایی به موقع و نحوه رسیدگی به بیماران بدحال و اورژانسی در بخشهای بستریمراقبت های اورژانس
فهرست خدمات پاراکلینیک و سایر خدمات شبانه روزی مورد نیاز بخش ورژانسمراقبت های اورژانس
احیای اطفال و نوزادان ۲احیای قلبی ریوی بزرگسال، اطفال، نوزاد و مادر باردار
احیای بزرگسالاحیای قلبی ریوی بزرگسال، اطفال، نوزاد و مادر باردار
احیای بزرگسال، اطفال، نوزاد و مادر بارداراحیای قلبی ریوی بزرگسال، اطفال، نوزاد و مادر باردار
استریل فوری اقلام خاصمراقبت های بیهوشی و جراحی
دستورالعمل ناشتایی بیماران قبل از عمل جراحی بر اساس ساعات مجازمراقبت های بیهوشی و جراحی
راهنمای برقراری ارتباط صحیح کارکنان خدمات سلامت در حین تحویل بیمارمراقبت های بیهوشی و جراحی
راهنمای جراحی ایمنمراقبت های بیهوشی و جراحی
رعایت الزامات ایمنی بیماران در اقدامات تهاجمی خارج از حیطه اتاق عملمراقبت های بیهوشی و جراحی
نحوه پذیرش بیماران در اتاق عملمراقبت های بیهوشی و جراحی
نحوه نظافت، شستشو و گند زدایی اختصاصی محیط های اتاق های عملمراقبت های بیهوشی و جراحی
نحوه نگهداری و انتقال نمونه های پاتولوژی از اتاق عمل به آزمایشگاهمراقبت های بیهوشی و جراحی
ایجاد محیط آرام و ساکت برای بخش های بستری بیمارانمراقبت های حاد