آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱۸۱ تا ۱۹۸ مورد از کل ۱۹۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
فهرست خدمات پاراکلینیک و سایر خدمات شبانه روزی مورد نیاز بخش ورژانسمراقبت های عمومی بالینی
محدوده زمانی مناسب جهت انجام ارزیابی اولیه بیمار و تکمیل فرم شرح‌حال توسط پزشکانمراقبت های عمومی بالینی
مراقبت های پوست و حفاظت بیماران در برابر زخم های فشاریمراقبت های عمومی بالینی
معیارهای شناسایی بیماران نیازمند به خدمات مددکاریمراقبت های عمومی بالینی
نحوه ارزیابی وضعیت هوشیاری در بخش های بستری و اورژانسمراقبت های عمومی بالینی
نحوه انتقال موقت بیماران جهت اخذ خدمات به خارج از بیمارستانمراقبت های عمومی بالینی
نحوه جابجایی درون بخشی و بین بخشی بیمارانمراقبت های عمومی بالینی
ارتوپدیپنج حالت و بیماری شایع بیمارستان در سال ۹۶
پنج بیماری شایع بیمارستان در سال ۹۶پنج حالت و بیماری شایع بیمارستان در سال ۹۶
پنج حالت شایع بیمارستان در سال ۹۶پنج حالت و بیماری شایع بیمارستان در سال ۹۶
گوارشپنج حالت و بیماری شایع بیمارستان در سال ۹۶
مسمومیت صفحه ۷۴۰پنج حالت و بیماری شایع بیمارستان در سال ۹۶
مغز و اعصابپنج حالت و بیماری شایع بیمارستان در سال ۹۶
رسیدگی به شکایات، انتقادات و پیشنهاداتآئین نامه ها
کتابچه آموزشی ایمنی بیمارآئین نامه ها
راهنمای داروهای پر خطردستورالعمل ها
نحوه عملکرد در خصوص بیماران پرخطر و اورژانسیدستورالعمل ها
شرایط تهدید کننده ایمنی بیماردستورالعمل ها