آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱۹۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
فصل ۲۰ سالمندیکتاب مرجع استانداردهای خدمات پرستاری
فهرستکتاب مرجع استانداردهای خدمات پرستاری
منابعکتاب مرجع استانداردهای خدمات پرستاری
احتیاط در خصوص اجسام تیز و برنده جا مانده در لباس ها و ملحفه های کثیفمدیریت خدمات رختشویخانه
جمع آوری، تفکیک و جابجایی لباس ها و ملحفه های آغشته به مواد آلوده خطرناک یا مایعات بدنمدیریت خدمات رختشویخانه
جمع آوری، تفکیک و جابجایی لباس ها و ملحفه های کثیف از بخش هامدیریت خدمات رختشویخانه
ذخیره، توزیع و تحویل لباس یا ملحفه تمیزمدیریت خدمات رختشویخانه
رعایت موازین کنترل عفونت در هنگام کار با لباس ها و ملحفه های آلودهمدیریت خدمات رختشویخانه
کاربرد صحیح مواد شوینده و گندزدا یا کتابچه راهنمای گندزداییمدیریت خدمات رختشویخانه
ارزیابی پیشگیرانه خطاهای پزشکیمدیریت خطا
عوامل تهدیدکننده زیرساختی و فرآیندی در بروز خطاهای پزشکیمدیریت خطا
کتابچه آموزشی ایمنی بیمارمدیریت خطا
نحوه گزارش دهی همگانی خطاهای پزشکی بدون ترس از سرزنش و تنبیهمدیریت خطا
ارزیابی روند تجویز و مصرف دارومدیریت دارویی
استفاده از ملزومات و تجهیزات پزشکی صرفاً یکبار مصرفمدیریت دارویی
اصول استفاده از داروهای مولتیپل دوزمدیریت دارویی
انبارش ایمن داروهامدیریت دارویی
خرید دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی مصرفیمدیریت دارویی
دستورالعمل امحاء ضایعات داروییمدیریت دارویی
فراخوان دارو و تجهیزات پزشکی مصرفی(ریکال)مدیریت دارویی