آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۹۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
تامین تجهیزات پشتیبان و یا تعمیر آن ها در کوتاه ترین زمان ممکن و در طول شبانه روز و ایام تعطیلاتمدیریت تجهیزات پزشکی
دستورالعمل اسقاط تجهیزات پزشکی غیر مصرفیمدیریت تجهیزات پزشکی
دستورالعمل انبارش و نگهداری تجهیزات پزشکیمدیریت تجهیزات پزشکی
سرویس، مدیریت سرویس ها و بازدیدهای دوره ای pm تجهیزات پزشکیمدیریت تجهیزات پزشکی
کنترل کیفی تجهیزات پزشکی یا آزمون کالیبراسیونمدیریت تجهیزات پزشکی
نگهداری و به روز رسانی شناسنامه تجهیزات پزشکیمدیریت تجهیزات پزشکی
چک لیست ارزیابی صلاحیت و مهارت سنجی پرستاران جدید الورودمدیریت خدمات پرستاری
روش ثبت اقدامات و مراقبت های پرستاریمدیریت خدمات پرستاری
معیارهای ادامه و یا خاتمه خدمت کارکنانمدیریت خدمات پرستاری
نحوه تشویق و کنترل های انضباطی کارکنان پرستاریمدیریت خدمات پرستاری
نظارت بر اداره امور بخش های بالینیمدیریت خدمات پرستاری
نظارت بر اعزام بیماران به سایر مراکزمدیریت خدمات پرستاری
نظارت بر انتقال موقت بیماران جهت اخذ خدمات به خارج از بیمارستانمدیریت خدمات پرستاری
نظارت بر جابجایی بین بخشی بیمارانمدیریت خدمات پرستاری
نظارت بر روند انجام مشاوره های پزشکی داخل و خارج از بیمارستانمدیریت خدمات پرستاری
نظارت بر روند تعامل بخش های بالینی با سایر بخش هامدیریت خدمات پرستاری
فصل ۱ استانداردهای حرفه ای پرستاریکتاب مرجع استانداردهای خدمات پرستاری
فصل ۱ اقدامات عمومیکتاب مرجع استانداردهای خدمات پرستاری
فصل ۳ کنترل عفونتکتاب مرجع استانداردهای خدمات پرستاری
فصل ۴ نمونه گیریکتاب مرجع استانداردهای خدمات پرستاری