آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۹۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
نحوه نظافت، شستشو و گند زدایی اختصاصی محیط های اتاق های عملمراقبت های بیهوشی و جراحی
دستورالعمل پذیرش و درمان بی قید و شرط بیماران اورژانسمراقبت های اورژانس
شناسایی به موقع و نحوه رسیدگی به بیماران بدحال و اورژانسی در بخشهای بستریمراقبت های اورژانس
فهرست خدمات پاراکلینیک و سایر خدمات شبانه روزی مورد نیاز بخش ورژانسمراقبت های اورژانس
احیای اطفال و نوزادان ۲احیای قلبی ریوی بزرگسال، اطفال، نوزاد و مادر باردار
احیای بزرگسالاحیای قلبی ریوی بزرگسال، اطفال، نوزاد و مادر باردار
احیای بزرگسال، اطفال، نوزاد و مادر بارداراحیای قلبی ریوی بزرگسال، اطفال، نوزاد و مادر باردار
استریل فوری اقلام خاصمراقبت های بیهوشی و جراحی
دستورالعمل ناشتایی بیماران قبل از عمل جراحی بر اساس ساعات مجازمراقبت های بیهوشی و جراحی
راهنمای برقراری ارتباط صحیح کارکنان خدمات سلامت در حین تحویل بیمارمراقبت های بیهوشی و جراحی
راهنمای جراحی ایمنمراقبت های بیهوشی و جراحی
رعایت الزامات ایمنی بیماران در اقدامات تهاجمی خارج از حیطه اتاق عملمراقبت های بیهوشی و جراحی
نحوه پذیرش بیماران در اتاق عملمراقبت های بیهوشی و جراحی
مراقبت فیزیولوژیک و مانیتورینگ مداوم بیماران حادمراقبت های حاد
استمرار مراقبت مطلوب از بیماران با تعیین جانشین در مواردی که فرد حتی به مدت کوتاه محل خدمت خود را ترک می کندمراقبت های عمومی بالینی
استفاده صحیح از روش های مهار شیمیاییمراقبت های عمومی بالینی
استفاده صحیح از ابزارهای مهار فیزیکیمراقبت های عمومی بالینی
نحوه و اندیکاسیونهای پذیرش و ترخیص بیماران در بخش های ویژهمراقبت های حاد
مشخص بودن مسئولیتِ هدایت و رهبری بالینی بیمارانمراقبت های حاد
دستورالعمل شماره ۷ مراقبتهای مدیریت شده با موضوع راهنمای نحوه اداره بخش مراقبتهای ویژهمراقبت های حاد