آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱۸۱ تا ۱۹۸ مورد از کل ۱۹۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
معیارهای شناسایی بیماران نیازمند به خدمات مددکاریمراقبت های عمومی بالینی
نحوه ارزیابی وضعیت هوشیاری در بخش های بستری و اورژانسمراقبت های عمومی بالینی
نحوه انتقال موقت بیماران جهت اخذ خدمات به خارج از بیمارستانمراقبت های عمومی بالینی
نحوه جابجایی درون بخشی و بین بخشی بیمارانمراقبت های عمومی بالینی
نحوه عملکرد در خصوص بیماران پرخطر و اورژانسیدستورالعمل ها
ارتوپدیپنج حالت و بیماری شایع بیمارستان در سال ۹۶
پنج بیماری شایع بیمارستان در سال ۹۶پنج حالت و بیماری شایع بیمارستان در سال ۹۶
پنج حالت شایع بیمارستان در سال ۹۶پنج حالت و بیماری شایع بیمارستان در سال ۹۶
گوارشپنج حالت و بیماری شایع بیمارستان در سال ۹۶
مسمومیت صفحه ۷۴۰پنج حالت و بیماری شایع بیمارستان در سال ۹۶
مغز و اعصابپنج حالت و بیماری شایع بیمارستان در سال ۹۶
خرداد ماه ۹۸تشویقی های پرسنلی بیمارستان
مرداد ۹۸تشویقی های پرسنلی بیمارستان
مهر ماهتشویقی های پرسنلی بیمارستان
دی ماهتشویقی های پرسنلی بیمارستان
رسیدگی به شکایات، انتقادات و پیشنهاداتآئین نامه ها
کتابچه آموزشی ایمنی بیمارآئین نامه ها
شرایط تهدید کننده ایمنی بیماردستورالعمل ها