آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۹۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
احیای بزرگسالاحیای قلبی ریوی بزرگسال، اطفال، نوزاد و مادر باردار
احیای اطفال و نوزادان ۲احیای قلبی ریوی بزرگسال، اطفال، نوزاد و مادر باردار
فهرست خدمات پاراکلینیک و سایر خدمات شبانه روزی مورد نیاز بخش ورژانسمراقبت های اورژانس
شناسایی به موقع و نحوه رسیدگی به بیماران بدحال و اورژانسی در بخشهای بستریمراقبت های اورژانس
دستورالعمل پذیرش و درمان بی قید و شرط بیماران اورژانسمراقبت های اورژانس
انبارش ایمن داروهامدیریت دارویی
جمع آوری، تفکیک و جابجایی لباس ها و ملحفه های آغشته به مواد آلوده خطرناک یا مایعات بدنمدیریت خدمات رختشویخانه
جمع آوری، تفکیک و جابجایی لباس ها و ملحفه های کثیف از بخش هامدیریت خدمات رختشویخانه
ذخیره، توزیع و تحویل لباس یا ملحفه تمیزمدیریت خدمات رختشویخانه
رعایت موازین کنترل عفونت در هنگام کار با لباس ها و ملحفه های آلودهمدیریت خدمات رختشویخانه
کاربرد صحیح مواد شوینده و گندزدا یا کتابچه راهنمای گندزداییمدیریت خدمات رختشویخانه
ارزیابی پیشگیرانه خطاهای پزشکیمدیریت خطا
عوامل تهدیدکننده زیرساختی و فرآیندی در بروز خطاهای پزشکیمدیریت خطا
کتابچه آموزشی ایمنی بیمارمدیریت خطا
نحوه گزارش دهی همگانی خطاهای پزشکی بدون ترس از سرزنش و تنبیهمدیریت خطا
ارزیابی روند تجویز و مصرف دارومدیریت دارویی
استفاده از ملزومات و تجهیزات پزشکی صرفاً یکبار مصرفمدیریت دارویی
اصول استفاده از داروهای مولتیپل دوزمدیریت دارویی
احیای قلبی ریویمراقبت های اورژانس
مدیریت کمبود دارویی در مقاطع زمانی موقتمدیریت دارویی