آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۹۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
تعیین حداقل های لازم برای ثبت در گزارش پرستاریمراقبت های عمومی بالینی
تعیین سطح دسترسی افراد مجاز به پرونده بیمارانمراقبت های عمومی بالینی
تعیین مسئول مدیریت تختمراقبت های اورژانس
تفکیک در مبدأ پسماند های عفونیمدیریت پسماند
تفکیک در مبدأ پسماندهای تیز و برندهمدیریت پسماند
تفکیک در مبدا پسماندهای شیمیایی و داروییمدیریت پسماند
تفکیک در مبدا پسماندهای عادیمدیریت پسماند
جدا سازی بیماران عفونی با احتمال سرایت به سایر بیمارانمراقبت های عمومی بالینی
جداسازی بیماران با رفتار پرخطر اجتماعیمراقبت های عمومی بالینی
جداسازی بیماران روانپزشکیمراقبت های عمومی بالینی
جدول راهنمای مدت پایداری انواع نمونهمدیریت آزمایشگاه
جمع آوری و نگهداری موقت انواع پسماندها درون بخش هامدیریت پسماند
جمع آوری، تفکیک و جابجایی لباس ها و ملحفه های آغشته به مواد آلوده خطرناک یا مایعات بدنمدیریت خدمات رختشویخانه
جمع آوری، تفکیک و جابجایی لباس ها و ملحفه های کثیف از بخش هامدیریت خدمات رختشویخانه
چک لیست ارزیابی صلاحیت و مهارت سنجی پرستاران جدید الورودمدیریت خدمات پرستاری
حداقل محتوای توضیحات و آموزش های لازم جهت ارائه به بیماران در بدو ورود به هر بخشمراقبت های عمومی بالینی
حداقل موارد آموزشی پرستار به بیمار در طول بستریمراقبت های عمومی بالینی
حداقل موارد آموزشی پزشک به بیمار در طول بستریمراقبت های عمومی بالینی
حداقل های لازم و محدوده زمانی ارزیابی اولیه پرستاریمراقبت های عمومی بالینی
خرداد ماه ۹۸تشویقی های پرسنلی بیمارستان