آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۱۹۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
کنترل کیفیت آزمایش های مختلف در بخش میکروب شناسی.مدیریت آزمایشگاه
کنترل کیفیت آزمایش های مختلف در بخش هماتولوژیمدیریت آزمایشگاه
گندزدایی ابزارهای جراحی با قابلیت استفاده مجددمدیریت استریلیزاسیون
گندزدایی و استریل اقلام حساس به حرارتمدیریت استریلیزاسیون
گوارشپنج حالت و بیماری شایع بیمارستان در سال ۹۶
محدوده زمانی مناسب جهت انجام ارزیابی اولیه بیمار و تکمیل فرم شرح‌حال توسط پزشکانمراقبت های عمومی بالینی
مدیریت تجویز خارج از فارماکوپه داروییمدیریت دارویی
مدیریت خطاهای داروییمدیریت دارویی
مدیریت کمبود دارویی در مقاطع زمانی موقتمدیریت دارویی
مراقبت از بیماران تحت آرامش بخشی متوسط و عمیقمراقبت های حاد
مراقبت فیزیولوژیک و مانیتورینگ مداوم بیماران حادمراقبت های حاد
مراقبت های پوست و حفاظت بیماران در برابر زخم های فشاریمراقبت های عمومی بالینی
مرداد ۹۸تشویقی های پرسنلی بیمارستان
مسمومیت صفحه ۷۴۰پنج حالت و بیماری شایع بیمارستان در سال ۹۶
مشخص بودن مسئولیتِ هدایت و رهبری بالینی بیمارانمراقبت های حاد
معیارهای ادامه و یا خاتمه خدمت کارکنانمدیریت خدمات پرستاری
معیارهای پذیرش (رد و قبول) نمونه های ارسالی از سایر بخش ها و مراکز خارج از آزمایشگاهمدیریت آزمایشگاه
معیارهای شناسایی بیماران نیازمند به خدمات مددکاریمراقبت های عمومی بالینی
مغز و اعصابپنج حالت و بیماری شایع بیمارستان در سال ۹۶
منابعکتاب مرجع استانداردهای خدمات پرستاری