معرفی مسئول دفتر معاونت توسعه مدیریت ومنابع

آقای حسن مداحی

مسئول دفتر معاون توسعه مدیریت ومنابع

مدرک تجصیلی :کارشناسی زبان وادبیات فارسی

سابقه خدمت: 20سال

آدرس محل کار : خیابان شیرودی- خیابان علم الهدی- دانشگاه علوم پزشکی اراک 
طبقه دوم - معاونت توسعه مدیریت ومنابع

شماره تلفن مستقیم:33137400

شماره نمابر:33130352

شماره مرکزتلفن:   8 - 33136055  شماره تلفن داخلی:2240

 

 

 

کلید واژه ها: مسئول دفتر معاون توسعه مدیریت ومنابع،آقای حسن مداحی،آقای سعید محمدی،آدرس محل کار ،خیابان علم الهدی

آخرین ویرایش۱۷ خرداد ۱۳۹۹