معرفی مسئول دفتر معاونت توسعه مدیریت ومنابع

تعداد بازدید:۳۱۶۷

آقای حسن مداحی

مسئول دفتر معاون توسعه مدیریت ومنابع

مدرک تجصیلی :کارشناسی زبان وادبیات فارسی

سابقه خدمت: 20سال

آدرس محل کار : خیابان شیرودی- خیابان علم الهدی- دانشگاه علوم پزشکی اراک 
طبقه دوم - معاونت توسعه مدیریت ومنابع

شماره تلفن مستقیم:33137400

شماره نمابر:33130352

شماره مرکزتلفن:   8 - 33136055  شماره تلفن داخلی:2240

 

آقای مسعودعبدالرضایی

مسئول دفتر معاون توسعه مدیریت ومنابع

مدرک تجصیلی :کارشناسی زبان انگلیسی

سابقه خدمت13سال

آدرس محل کار : خیابان شیرودی- خیابان علم الهدی- دانشگاه علوم پزشکی اراک 
طبقه دوم - معاونت توسعه مدیریت ومنابع

شماره تلفن مستقیم:33137400

شماره نمابر:33130352

شماره مرکزتلفن:   8 - 33136055  شماره تلفن داخلی:2240

 

 

 

کلید واژه ها: مسئول دفتر معاون توسعه مدیریت ومنابع، آقای حسن مداحی، آدرس محل کار ، خیابان علم الهدی آقای مسعودعبدالرضایی

آخرین ویرایش۱۷ شهریور ۱۴۰۰