وظایف معاون توسعه مدیریت ومنابع

.          نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات اداری، مالی و استخدامی در کل واحدهای ستادی و تابعه

·         نظارت برعملکرد اعتبارات : جاری ، اختصاصی، تملک دارایی ها

·         نظارت برتنظیم امورمحاسباتی ، اسناد وگزارش های مالی

·        بررسی وارائه پیشنهادهای اصلاحی درمورد توسعه درمحورهای: نظام مدیریت ، ساختارومهندسی سازمان ،

         سیستم ها وروش ها ، مهندسی مشاغل وآموزش علوم وفنون اداری – مدیریتی

·         ایجاد هماهنگی بین واحد های اداری ، مالی ستادی وواحد های تابعه

·         بررسی نیازهای ساختمانی ، تاسیساتی و تجهیزاتی واحدهای تابعه

·         بررسی وتامین نیروی انسانی واحد های تابعه

·         اتخاذ تدابیرلازم درجهت تامین اموررفاهی کارکنان و ...

کلید واژه ها: وظایف معاون توسعه مدیریت ومنابعایجاد هماهنگی بین واحد های اداری ، مالینظارت برعملکرد اعتبارات : جاری ، اختصاصی، تملک دارایی ها

آخرین ویرایش۰۵ اسفند ۱۳۹۸