مطالب مرتبط با کلید واژه

مدیر بودجه ، برنامه ریزی و پایش عملکرد


معرفی مدیربرنامه ریزی بودجه وپایش عملکرد

آقای فرشید خازنچین  مدیر بودجه ، برنامه ریزی و پایش عملکرد مدرک تحصیلی :کارشناس ارشد مدیریت مالی سابقه خدمت:12سال آدرس محل کار :  خیابان شیرودی -خیابان علم الهدی-دانشگاه علوم پزشکی اراک -  طبقه دوم - مدیریت  بودجه ، برنامه ریزی و پایش عملکرد تلفن مستقیم : ...