فرم ارزشیابی کارگاه مجازی

ارزشیابی کارگاه مجازی
  • 0
  • نام*نام کامل
    1
  • آیا موضوع کارگاه،برای ارائه مجازی مناسب بود؟*توضیح بیشتر
    2
  • نظرات خود را برای بهتر شدن کارگاه های مجازی وارد نمائید.*توضیح بیشتر
    3