مرکز رایانه وخدمات IT

 شرح وظایف واحد IT سایت دانشگاهی پیامبر اعظم (ص)

 

 کارشناسان واحد فناوری اطلاعات مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص):

 

مهندس شاهین صارمی

سرپرست واحد فناوری اطلاعات مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص)
شماره  تماس:5-34173501 داخلی 400

 

مهنـدس منصوره پیرالی

مسئول  نرم افزارهای واحد فناوری اطلاعات مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص)
شماره  تماس:5-34173501 داخلی 411

 

مهندس عماد سلطان محمد

مسئول فنی واحد فناوری اطلاعات مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص)
شماره  تماس:5-34173501 داخلی 411

 

مهندس محمد علی تیموری

مسئول تجهیرات سخت افزار ی واحد فناوری اطلاعات مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص)
شماره  تماس:5-34173501 داخلی 411

 

مهندس حمید رضا غلامی

مسئول شبکه واحد فناوری اطلاعات مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص)
شماره  تماس:5-34173501 داخلی 301