مدیران حوزه آموزش

 

مـــــعرفی معاون آموزش                                                   

دکتر سعید چنگیزی آشتیانی

cv

 

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی                                     

دکتر حمید ابطحی 

cv


مدیر مرکز مطالعات توسعه آموزش پزشکی (EDC)                    

دکتر نسرین روزبهانی

cv

 

مسئول دفتر معاونت آموزش

آقای حجت اله جدیدی

متصدی امور دفتری معاونت آموزش

آقای حمیدرضا باقری

 

شماره تماس دفتر معاونت آموزش :34173638

شماره  فکس دفتر معاونت آموزش:34173639