فرآیندهای معاونت

         فرایند مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی (اداره خدمات آموزشی)


        فرآیند ارسال میهمانی از دانشگاه مبدا به مقصد


     فرایند ارسال نمرات میهمانی از دانشگاه علوم پزشکی اراک به دانشگاه مبدا

    فرآیند انتقال دانشجو از سایر دانشگاهها به این دانشگاه

   فرآیند انتقال دانشجو از این دانشگاه به سایر دانشگاهها

     فرایند طرح پرونده دانشجویان در کمیسیون بررسی موارد خاص

 

    فرایند خروج از کشور 

       فرآیند فارغ التحصیلی دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی اراک

     فرآیند صدور مجوز تحویل مدارک تحصیلی از دانشگاه علوم پزشکی اراک


    فرآیند تاییدیه موقت تحصیلی دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی اراک

 

   جهت مشمولان قانون خدمت پزشکان و پیرایزشکان

 

   فرایند صدور گواهی موقت  تحصیلی دانش آموختگان در دانشگاه علوم پزشکی اراک

    فرآیند تحویل مدارک تحصیلی به دانش آموختگان در دانشگاه علوم پزشکی اراک

    فرایند صدور تاییدیه تحصیلی از دانشگاه علوم پزشکی اراک

 

آخرین ویرایش۲۵ مهر ۱۳۹۷