کارشناسان اداره دانش آموختگان

تعداد بازدید:۳۴۱۳

 

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت

 

تلفن

 

معصومه فاضلی

رییس  اداره دانش آموختگان

086-33838315

عذرا هداوندی 

فرزانه حاتمی

کارشناس امور دانش آموختگان

صدور فرم فراغت از تحصیل

086-33838317

رضوان رضایی

کارشناس امور دانش آموختگان 

( صدور مجوز تحویل دانشنامه- مکاتبات خارج از کشور)

086-33838340

مریم مجیدی

کارشناس امور دانش آموختگان 

(صدور دانشنامه- گواهی فراغت از تحصیل- ریز نمرات)

086-33838316

مژگان دربندی

بهناز عاجلو

کارشناس امور دانش آموختگان

(صدور تائیدیه تحصیلی - صدور گواهی موقت- صدور گزارش فارغ التحصیلی)

086-33838329

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۴ مهر ۱۴۰۰