کارشناسان اداره دانش آموختگان

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت

 

تلفن داخلی

 

معصومه فاضلی

رییس  اداره دانش آموختگان

415

عذرا هداوندی

کارشناس امور دانش آموختگان

صدور فرم فراغت از تحصیل

417

رضوان رضایی

کارشناس امور دانش آموختگان 

( صدور مجوز تحویل دانشنامه- مکاتبات خارج از کشور)

440

بهناز عاجلو

کارشناس امور دانش آموختگان 

(صدور دانشنامه- گواهی فراغت از تحصیل- ریز نمرات)

416

شکوفه کائیدانی

کارشناس امور دانش آموختگان

(صدور تائیدیه تحصیلی - صدور گواهی موقت- صدور گزارش فارغ التحصیلی)

429

 

 

 

 

 

 

 

 

تلفن مستقیم اداره دانش آموختگان:  08634173379  
                                                 نمابر اداره دانش آموختگان:   08634173484